Rám k sítím - z ocelových trubièek - prùmìr 65cm

650.00Kč

Product Code: 18.24.

Všechny typy rámù jsou skládací ze ètyø dílù spojených tøemi klouby, ètvrtý spoj se provede navleèením oèka na šroub, kterým se rám zároveò pøipevní pøímo k nìkterému typu dodávaných holí nebo pomocí úchytky k jiné holi, všechny závity mají rozmìr M6, povrchová úprava: zinkování.